Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010.09.25

Rabul ejtve a világosság angyalának hálójában

(Az írást változtatás és javítás nélkül tesszük közzé. Semmiképp sem akarunk annak erőteljes szellemi hatásán csorbát ejteni.)

 

 

 

"Megfogva a világosság angyalának hálójában


Sátán magát világosság angyalaként álcázza

Saul/Pál figyelmeztet a 2.Kor. 11,14-ben a nagy szellemi megcsalattatástól a világosság angyala által: És ez nem csoda, mert maga a sátán is a világosság angyalának alakját veszi fel.
Ez. 28,14 ír a sátán korábbi helyzetéről Istennél: Fénylő oltalmazó kérubbá tettelek; Lázadás és önteltség miatt elveszítette mennyei helyét és esése következtében az angyali sereg egy harmadát magával rántotta.
Jézus/Jesua a sátánt hazugság atyjának nevezi, mert nincs benne igazság. Szolgái, a hazug szellemek ugyancsak elváltoztatják magukat mint mesterük 'világosság angyalává' és mindazokat félrevezetik, akik az igazság szeretetét mely Jézus Krisztus/Jesua HaMasiach és - a Biblia az Örökkévaló/JHWH/ יהוה szava - elutasítják.
A sátán vágyát, hogy Isten fölé emelkedjen, átviszi hazug szellemei által mindazokra, akiknek büszke és lázadó szívük van Istennel szemben. A bűneset óta az Istentől eltávolodott és szellemileg halott, vak ember egyre több bölcsesség, ismeret, fény és szellemi megvilágosodás után keres - azonban Jézus Krisztus/Jesua a Messiás mellőzésével aki egyedül a világ világossága/fénye!
A Ján. 8,12-ben mondja Jézus/Jesua: Én vagyok a világ világossága; aki engem követ, nem jár a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.

Ezotérikus körökben ma a 'fény korszakáról' beszélnek! A mayák régi jövendöléseire hivatkoznak ezzel, ami rövidesen be kell hogy teljesedjen: A 2012-es évben nem lesz vége a világnak, hanem megkezdődik az ötödik korszak amely a 'fény korszaka', ami a mai mély sötétséget szeretetre váltja.

Így nem lehet csodálkozni, hogy egyre több un. "fény angyala" lép fel mint: El Morya, Lady Rowena, Serapis Bey, Hilarion, Mutter Maria, St.Germain, Maha Cohan, Sananda, Kuthumi, egy hamis Mihály arkangyal, Metatron, Kryon stb. Hamis kinyilatkoztatásaikat és üzeneteiket hatalmas számú publikumnak adják tovább - akiknek 'viszket a fülük', de az egyetlen igazságot Jézus Krisztusban/Jesua HaMasiachban nem akarják tudni.

A sátán szellemi szemüket már úgy megvakította, hogy a hamis világosság hazugságait feltétel nélkül elhiszik.

----------

Gyermekek a 'világosság angyalának' markaiban
Saul/Pál leírja a 2.Kor. 4,3-4-ben, hogy ez a szellemi vakság e világ istene által van: Ha pedig nem elég világos a mi örömhírünk/evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek, akik hitetlenek, akiknek a gondolkozását e világkorszak istene megvakította, és így nem látják meg a Messiás/Krisztus dicsőségéről szóló evangélium csillogó világosságát, aki az Örökkévaló képmása.

Különösen az utóbbi években terjed az internet segítségével ez a "fénylő vakítása a fénynek". A "fény/világosság angyala: sátán" mindenek előtt fiatalok és családok, egyedül nevelő anyák körében nagy elfogadásra talál - azoknál akik védelem, szellemi erőforrások és elrejtettség után keresnek. Ezek az emberek pusztító tévtanítások és csalárd hazug szellemek hálóiba gabajodnak.

Óvodák és napközik ideális közegek a szellemi előmunkának "fényterápia" által és nyitnak a védő angyal és a "fény munka" felé.
Ehhez jön még egy sátáni "szellemi ébredés" aminek számtalan gyermek - az új generáció - esik áldozatul, és az anyák vakságukban még büszkék is.

Ezotérikus körökben így nevezik őket: "szivárvány-, indigó- és kristály gyermekek. Ezek a "kiválasztottak" bizonyos viselkedési módok és képességek alapján lesznek rangsorolva.
"Arkangyal Metatron” írja a kristály gyermekekről: Régóta várja a Föld ezeknek a gyermekeknek az érkezését. Kristály gyermekeknek nagyon együttérző szívük van, a harmadik szemük aktív és telepatikusan komunikálnak. Aurájuk csillogó és tiszta stb.
A szivárvány gyermekekről: Ők a Föld igazi lakói, szívük és szellemük tiszta ... ők hozzák vissza a Föld egyensúlyát!

Ezekben a hamis angyaljelenésekben nincs szó a bűnesetről, Isten ítéletéről, örök kárhozatról, bűnbánatról, Istenhez és Jézushoz/Jesuához való fordulásról aki az egyedüli Megmentő és Megváltó. Ez egy "másik evangélium" ami követőit egyenesen a pokolba taszítja, hogy az ördöggel és démonaival az örök gyötrelemben társak legyenek - ezt mondja a Biblia, az Örökkévaló Isten hétszeresen megtisztított Szava! Zsolt. 12,7
Tényleg ezt akarjátok!?

----------

A világosság angyalának hálójában
Soha ezelőtt nem volt olyan sok hamis Krisztus-üzenet és Krisztus-kinyilatkoztatás mint ma. Spirituális médiumokon "csatornákon" keresztül uralja le e csábító - fényről és szeretetről beszélő küldött - a mindenek előtt interneten keresgélő emberek nyitott szívét.
Mivel a szellemek megkülönböztetésének ajándéka nincs meg nekik és Isten Szavát a Bibliát - mint egyedüli zsinórmértéket - elutasítják, elvesznek!

Jézusról mint a világ világosságáról/fényéről beszélnek, de nem Isten Szavával egybehangzóan, jóllehet Ő maga Isten Szava és igazi tanítványait és követőit felszólítja, hogy Isten írott Szavánál maradjanak, amely hétszeresen megtisztított. Zsolt. 12,7

Az ezotérika nem ismeri a fénynek a sötétségtől való szétválását. A Biblia viszont nagyon is! Ezotérikusok nem tartják magukat a Biblia kijelentéseihez mint szellemi fundamentumhoz és a végidők viharában szilárd alaphoz, jóllehet Jézus Krisztus/Jesua a Messiás az igazi sarokkő és csak őbenne van szellemi házunknak örök szilárdsága.
A keresztről való beszéd az ezotérikusok szemében egy abszolút bolondság! 1.Kor. 1,18 mondja: Mert a keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megmentetünk, Istennek/Örökkévalónak ereje.

Hamis angyal-üzenetek prédikálják: Krisztus a fény benned, azonban a szív megváltozása, megtérés és az újjászületés felhívása nélkül, mint ahogy a Ján. 3,3-ban áll: Jézus/Jesua válaszolt és mondta nekik: *Ámen/bizony, ámen/bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Örökkévaló/Isten birodalmát.
Ján. 3,5: *Ámen/bizony, ámen/bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem mehet be az Örökkévaló/Isten birodalmába.
Nos, hogyan lehet valaki tényleg a fény/világosság gyermeke? Ján. 8,12: Jézus/Jesua ismét szólt hozzájuk, mondván: Én vagyok a világ világossága (fénye), aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.
Ján. 12,46: Én mint világosság jöttem a világba, hogy mindenki aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben.
Jézus/Jesua mondja a Ján. 12,48-ban: Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet/rématá, annak van ítélő bírája; az a Szó/logosz, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon.

(*Jesua beszédeiben az 'ámen' nem befejező szó, hanem nyomatékot ad következő kijelentésének. Megj. ford.)

----------

Jézus Krisztus/Jesua a Messiás figyelmeztetett a nagy félrevezetésre!
A Mt. 24,4-5, -11-ben nyomatékosan figyelmeztetett Jézus/Jesua egy nagy, szellemi félrevezetéstől, ami a végidőkben az emberiségre jön: Jézus/Jesua válaszolt nekik mondván: Meglássátok/ismerjétek fel, hogy senki félre ne vezessen titeket!
Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: 'Én vagyok a felkent'! És sokakat félrevezetnek.
Sok hamis próféta fog előállni, és sokakat félrevezetnek/megtévesztenek.

Úgy néz ki, hogy ma teljesedik Jesuának e prófétai figyelmeztetése, mert még sosem volt olyan sok szellemi, csábító és félrevezető 'olcsó ajánlat' mint ma az internet korszakában. Hamis 'felkentek' (gör. krisztus) működnek Szibériában, Floridában stb. A világ különböző részein.
Sok hamis világosság/fény angyala ajánlja magát mint szellemi fény-vezető, gyógyító és védő-angyal, akiknek útjuk a pokolba vezet.

Amíg a világgazdaság stagnál, virágzik az üzlet a hiszékeny embertömegek lelkeivel, akik a félrevezető szellemek által kínált édes, bódító üzenetnek vakon hisznek. A sátán űzi lélek-fogó üzletét és nem kell panaszkodnia érdektelenségről.
Hamis, olcsó evangéliuma nem tartalmazza a kereszt üzenetét, az önmegtagadást és nincs utalás Jézussal/Jesuával való személyes kapcsolatról, aki mint egyedüli Ura uraknak és királyoknak.
Jel. 12,7-12: Ezután egy harc támadt a mennyben/égi szférában: Michaél és angyalai harcoltak a sárkánnyal. És a sárkány is harcolt az ő angyalaival;
és nem volt erős, és nem találtatott helye többé a mennyben/égi szférában.
És levettetett a hatalmas sárkány, a régi kígyó, akit ördögnek és sátánnak neveznek, aki félrevezeti/megtéveszti az egész belakott Földet; levettetett a Földre, és vele együtt angyalai is levettettek.
Hallottam, egy hatalmas hangot a mennyben - mondván: Most jött el megmentése és ereje és királysága és uralma - a mi Istenünknek és hatalma az Ő Felkentjének; mert kivettetett a mi testvéreink vádolója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket.
Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük szavával azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig!
Ezért örvendezzetek egek, és akik bennük lakoztok! Jaj a Földnek és a tengernek! Mert leszállt az ördög hozzátok nagy haraggal/dühhel, mivel tudja, hogy kevés ideje van.

Jesua, az Örökkévaló fia, figyelmeztetett a Mt. 24,21-27-ban egy jövendő, még soha nem történt nagy nyomorúságról, ami a végidőkben a Föld lakóira jön és a nagy szellemi megcsalattatással párosul. Mert nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha többé.
És ha azok a napok nem rövidíttetnének meg, nem menekülne meg egyetlen test/halandó sem; de a kiválasztottakért megrövidíttetnek - azok a napok.
Akkor ha valaki ezt mondja nektek: Lásd, itt a felkent, vagy itt, ne higgyétek!
Mert hamis felkentek és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy ha lehetséges, félrevezessék/megtévesszék a kiválasztottakat is.
Lássátok, előre megmondtam nektek!
Ha tehát azt mondják nektek: Lássátok, a pusztában van, ne menjetek ki! Lássátok, a belső szobákban! - ne higgyétek!
Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az Emberfiának az eljövetele is.

Kedves Olvasó, hol fogja ön az örökkévalóságot tölteni? Döntsön most az Igazság - Jézus Krisztus/Jesua HaMasiach mellett! Sok szivárvány- indigó- és kristály-gyermek szenved sátáni támadásoktól és félelmeik vannak, mert szüleik mint szellemi vak vezetők félrevezetik őket; a démonok csapdáiban vannak és a pokolba viszik őket ha nem változtatják meg gondolkozásukat azaz nem térnek meg! Ha ön egy ilyen félrevezetett személy, nagyon kérem: Jöjjön Jézus Krisztushoz/Jesuához a Messiáshoz, aki az igaz Világosság/Fény e világon.
Imádkozza ezt az imát: Úr Jézus/Jesua! Nem akarok tovább a hazugságnak hinni. Kérlek szabadíts meg a szellemi vakságtól. Nagyon sajnálom, hogy olyan hiszékeny voltam. Most az Úr Jézus/Jesua nevében -, aki a kereszten a sátán minden hatalmát megtörte -, tudatosan elszakítom magam minden félrevezető szellemtől és fény- angyalától, az ezotérikától, varázslástól és mágiától.
Úr Jézus/Jesua légy Te mától az én Megváltóm és Üdvözítőm és tisztíts meg engem minden bűntől és szennytől a Te drága véred által. Add nekem az igazságnak Szent Szellemét és írd be kérlek nevemet az Élet Könyvébe! Ámen.

Szerezzen be egy jó Biblia fordítást. Kezdje el olvasni a Lukács evangéliumával. Keresse hűséges keresztény vagy messiási hívők közösségét. Az Örökkévaló áldja meg önt és oltalmazza!

                                      

 

Evangelist, Dieter Bestaendig
Fordította: Katharina Becker"

www.zsidok-keresztenyek.eu/

 

A mappában található képek előnézete Szép? Nagy Világ