Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.09.23

Az intertestamentális kor

 

 

 

111.png

Mi történt az Ó- és az Újszövetség közötti időben?
 
(A teljesség igénye nélkül.)
 
A legkésőbbi ószövetségi könyvek és a Messiás születése közti időszakot
• intertestamentális kornak
is szoktuk nevezni. Ez a kifejezés specifikusan azt a 400 esztendőt öleli fel, amely a régi és az új szövetség között eltelt, s amely idő alatt nem volt sem próféta, sem prófétai beszéd Izraelben.
Erről az időszakról
•Dániel könyve ír csupán,
ezen kívül más, Istentől ihletett könyv nem született.
111a.jpg
 
 
Az Óperzsa Birodalom az első perzsa birodalom, amely i. e. 550-től i. e. 330-ig állt fenn a Méd Birodalom utódaként. A birodalomnak virágkorában 8 millió km² volt a területe, amivel az antik világ legnagyobb állama volt, és az akkori világ népességének 46%-a élt itt.
112.jpg
 
A babiloni fogság után a zsidóság - egy rövid időszaktól eltekintve - nem nyerte vissza nemzeti függetlenségét és teljes önrendelkezési jogát. (Így volt ez egészen 1948-ig, a modern zsidó állam létrejöttéig.)
 
Az intertestamentális korban a hódoltság időszakai a következőképpen váltották egymást:
•i. e. 535-332 Perzsa fennhatóság
•i.e. 332-323 Makedón fennhatóság
•i.e. 323-198 Egyiptomi fennhatóság (Ptolemaidák)
•i.e. 198-142 Szír fennhatóság (Szeleukidák)
•i.e. 142-63 Zsidó nemzeti függetlenség korszaka
•i.e. 63 - i. sz. 395 Róma
(70-ben a rómaiak elpusztították a Jeruzsálemi szentélyt.)
 
• Nehémiás volt az utolsó kormányzó, akit a perzsa udvar küldött, utána Júdeát a perzsák hozzácsatolták a szír tartományhoz és az ügyek intézését rábízták a főpapra, aki a szíriai kormányzó ellenőrzésének volt alávetve. A polgári és a szellemi vezetés tehát egy személyben egyesült.
 
• Ie. 334 tavaszán 30.000 gyalogos és 5.000 lovas indult az óriás Perzsa birodalom ellen.
Nagy Sándor megtartotta a perzsa kormányzóságok rendszerét, részben a hivatalnokokat is, de a bizalmas tisztségekbe Makedónia nemeseit ültette. A asszimiláció érdekében arra törekedett, hogy vérségileg is összekapcsolja a hódítókat és a meghódítottakat, ezért ie. 324-ben Szúza városában 80 tiszt és 10.000 makedón katona kapott perzsa feleséget tekintélyes hozománnyal együtt.
Ez volt az ún. szúzai mennyegző.
 
A zsidóság számára ez a 10 év nem hozott nagy változást. Hitüket szabadon gyakorolhatták, ugyanis a misztikumra hajló Nagy Sándor tiszteletben tartotta és engedélyezte Jahve „kultuszát".
 
Nagy Sándor halála után Júdeát először Egyiptomhoz csatolták, ahol Ptolemaiosz uralkodása alatt is folytathatták vallási szertartásaikat, ám az államigazgatásban nem vehettek részt.
 
Ekkor készült el a 72 zsidó bölcs által görög nyelvre fordított
Ószövetség, a
 
• Septuaginta,
a hagyomány szerint Ptolemaiosz megbízásából.
A bölcsek a • tizenkét zsidó törzs tagjai voltak, minden törzset hatan-hatan képviseltek a fordítás elkészítésekor.
Az ókori világ legnagyobb könyvtára, az alexandriai könyvtár igazgatója, • Demetriosz Phelereusz bevezette őket egy tengerparti házba, ahol megfelelő csendben és magányosságban dolgozhattak. Minderről • Josephus Flavius részletesen beszámol A zsidók története c. művében.
111.png
 
 
A zsidó közösségek egészen a kereszténység elterjedéséig a Septuagintát használták a vallási rituálék során. A római uralom idején jelentősen csökkent a héber mint beszélt nyelv használata a zsidók körében még Júdeában is, helyette sokan görög nyelvre és arámira tértek át.
 
 
 
 
• A görögül beszélő zsidó diaszpóra körében, és a • hellenista zsidóság zsinagógáiban hivatalos Bibliaként használták. Az Újszövetség írói - néhány esettől eltekintve - a Septuaginta alapján idézik az Ószövetséget.
A görög kultúra az egész akkori világra igen erős hatást gyakorolt, és ez az egyiptomi diaszpórában élő zsidókat is utolérte. Sokan elfelejtették anyanyelvüket, de hitüket megtartották.
Két valláspolitikai irányzat kezdett körvonalazódni: a hagyományokhoz ragaszkodó • ortodox haszidok és a • hellenizmust követő reformerek.
 
Ie. 198-ban a szeleukida uralom kezdetben nem sok változást jelentett a zsidóság számára. ▪️III.Antiókhosz szeleukida uralkodó többször is jó pénzért eladta a zsidó főpapi
tisztséget a hellenizmus híveinek, ami óriási felháborodást váltott ki az ortodoxok között...
Ebben az időszakban született meg az Ecclesiasticus könyve Shimon ben Yeshua ben Eliezer ben Sira ( בן סירא ) hellenisztikus zsidó írástudó és bölcs tollából, aki nem mellesleg iskolát is alapított. Könyve tanítás főként a családról és házasságról, valamint a társadalmi életről.
 
Ie. 167-ben Jeruzsálemben híre ment, hogy a király meghalt. A nép a haszidok vezetésével megfosztotta tisztségétől a korrupt főpapot. Az ortodoxok sikere azonban csak átmeneti volt, ugyanis ▪️ IV. Antiokhosz bár vereséget szenvedett, de épségben visszatért hadjáratából és kegyetlen bosszút állt a fellázadt zsidókon. Leromboltatta Jeruzsálem falait, kivégzett ezer embert és kifosztotta a templomot. Júdea elveszítette kiváltságait, területén szír katonák állomásoztak.
IV. Antiokhosz ••• betiltotta a zsidó vallást, a körülmetélést, a szombat megtartását, és a jeruzsálemi templomban felállítatta Zeusz szobrát.
Amikor szír tisztviselők arra akarták rábírni Modiin falu lakóit, hogy
mutassanak be áldozatot Zeusznak, ők nemcsak megtagadták ezt, hanem meg is ölték az idegeneket egy hellenista zsidóval együtt, aki hajlandó lett volna az áldozat bemutatására életéért cserébe.
Matitjáhu és fiai Jonatán, Simon, Johanán és Eleazár ragadtak fegyvert, valamint Júda, akinek mellékneve Makkabi volt. Ez arámi nyelven azt jelenti: pöröly.
 
113.jpg
 
• A makkabeusi-háborúk kezdetben a vallásszabadságért folytak.
Ie. 164 decemberében Jeruzsálemben lerombolták Zeusz oltárát és megtisztították a templomot. Innen ered a hanukka ünnepe.
 
Ie.142-ben sikerült a szíreket teljesen kiűzni az országból. Júdea rövid időre önálló királysággá vált.
Simon fia, Johannesz Hirkánosz (ie. 135 -104) jelentős politikai tényezővé tette az országot, még saját pénzt is veretett. A vezetésben mellette állt a zsidó legfelsőbb bíróság, a Szanhedrin. 71 tagja bölcsekből és
papokból állt, akik két pártba tömörültek: a farizeusokéba és a szadduceusokéba.
 
A farizeusok alakították a Tóra parancsolatait a változó életkörülményekhez, amelyben már - az üldöztetések és a szétszóratás miatt - azokat teljes egészében • eleve nem lehetett megtartani. Ezek a könnyítő változtatások aztán olyan kuszaságot eredményeztek az évek folyamán, hogy mára követhetetlenné váltak a különböző vallási irányzatok dzsungelében, de az akkor élő nép számára is elviselhetetlen teher volt.
 
A Messiás várása a politikai és vallási nyomások után egyre erősödött, s mivel prófétai szó nem hallatszott, az elhordozhatatlanná vált iga nyomása alatt nyögött és szenvedett sokszor betegségektől kínozva a zsidóság jelentős hányada.
A farizeusok és szadduceusok is idővel az egymással való versengésben merültek ki, szem elől tévesztve az Istentől kapott megbízatás célját. Elhomályosította szemüket az elhívottságukból táplálkozó büszkeség, a riválisok gyűlölete, s már észre sem vették, hogy a Templom épületét imádják annak Építője helyett...
 
Tulajdonképpen a zsidóság szíve elkészített volt a Messiás fogadására. Ennek lényegét az evangéliumok tényszerűen és képszerűen mutatják be, hisz a Messiás Jézus szavára szinte az egész Izrael megtért és bemerítkezett.
Feltámadásának tényét több, mint 500 tanú igazolta, bár a féltékenység-gyötörte vallásosok nemcsak ▪️Júdást fizették meg az árulásáért, hanem annak a sziklabarlangnak a ▪️fegyveres őreit is, akik Jézus testét voltak hivatottak őrizni. S mivel a mennyei erőbeavatkozás tényét a vallás rabjai semmiképpen sem akarták a nyilvánosság előtt elismerni, Jézus feltámadását némi készpénzért cserébe sikerült sokak elől eltitkolniuk.
 
 
Háborúk folynak a mai napig a vallás nevében minden nemzetben és nemzedékben, rengeteg vér folyt az irigyek, a büszkék és a hataloméhesek miatt - és így van ez ma is.
 
Jézus feltámadását azonban nem lehet eltitkolni örökké. Ő él.
 
Akik látták Őt, akik beszélgetnek vele, akik visszavárják Őt - mert visszajön ugyanazon az úton, ahogy elment -, azok
 
• ma is bizonyíthatják,
 
hogy nincs magasabbrendű hatalom, nincs erőteljesebb név az univerzumban, mint a názáreti Jézus Neve - Ő a zsidók és a nemzetek Királya örökké.
• Ő a Vagyok.
• Ő az egyetlen élő Megváltó.
• Ő ma is, most is él, figyeli a szívedet, ahogy olvasod ezeket a sorokat és szeretne beszélgetni veled, ha te is akarod. Ha megszólítod, Ő mindenesetre válaszolni fog...
 
Jézus Nevére meghajol minden térd ma is.
Ő az, Aki jelen pillanatban térdre kényszeríti a babiloni és neorómai erőket, hogy te megtérhessél és Ővele győztes életet élhess. Mellette nem kell félned. Erős keze megtartó és szeret téged.

 

114.jpg

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apostolok%202%3A29-33%2C36-39&version=ERV-HU&fbclid=IwAR1rNHm1qk5_nmr3bpL4wlWdhSyajIaIC39ol6c1mWIQTEYFaInUUChF4aU

 

 

115.jpg

A vallásos féltékenység végigkísérte az emberi történelmet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljes cikk itt: https://www.facebook.com/apokalipszisegykorszaklezarul/posts/3484526084940034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jegyzet minden forrása fellelhetó az interneten. 

https://sola.hu/download/segedanyagok/teologia/Izrael_tortenete_3/Az%20intertestament%C3%A1lis%20kor.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Isten, angyalok, emberek