Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009.04.14

Isten a történelem Ura

Isten maga a történelem Ura, s amit Ő mond, azt meg is fogja cselekedni.
A Biblia nélkül ezért nem értelmezhető sem a múlt, sem a jelen, sem a jövő.
A bibliai hit nem csupán az Isten és az egyén közti viszonyról szól.

A názáreti Jézus Krisztus megváltása kozmikus. Hatása van az egyénre, de a világmindenségre is. Aki hisz,az üdvösségre jut, de vajon

     ___mi Isten terve az utolsó időkben a nemzetekkel?___
 
Isten három csoportba sorolja a Biblia szerint az embereket. Ez a három:
               - Izrael,
               - az Egyház,
               - és a nemzetek.

Isten aktuális terve, amely már elkezdődött, jelenleg
                 A  HELYREÁLLÍTÁS.

Izrael szétszóratása után kezdődött Isten tervében a nemzetek ideje (Lukács evangéliuma 21.rész). Ezeknek rendeli alá Isten egyrészt Izraelt, másrészt az Egyházat. Az igazi Egyház nem tud bekerülni uralmi pozícióba, mert az Úrral egyesült, s nem a világgal lépett közösségbe. Ennek a világnak az ura ugyan  már megítéltetett Jézus Krisztus véráldozata után, de az ítélet végrehajtása még nem történt meg teljes egészében.
(Erre a jelenlegi világkorszakot követő 1000 éves messiási kor után fog sor kerülni.)
A Jelenések könyve 17. és 18. része ugyan beszél egy hatalmon lévő vallásról, de az nem nem az igaz Egyház, hanem az ún. "nagy parázna", aki a világgal lépett közösségbe.
Tudnunk kell, hogy az igazi Egyház nem rendszer, annak tagjait egyedül Isten tartja számon. 
                "Ismeri az Úr az Övéit."     

Az Egyház jelenleg tehát alá van rendelve a nemzetek uralmának, s ez Jézus Krisztus feltámadása után sem változott meg. A hatalom a nemzetek kezében van, s ebben a viszonylatban kell az Egyháznak megélnie az Istennel való közösségét, kapcsolatát. Így kell megragadnia azokat az ígéreteket, amelyek jelen korunkra vonatkoznak.

Izrael szétszóratása kb. 2800 évvel ezelőtt kezdődött el a babiloni fogsággal, s napjainkban ér véget.

"  31Neked, ó király, látomásod volt: egy nagy szobrot láttál. A szobor hatalmas és roppant fényes volt. Előtted állt, és rettenetes volt ránézni is. 32Ennek a szobornak a feje színaranyból volt, a melle és a karjai ezüstből, a hasa és az oldala rézből, 33a lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből voltak. 34Miközben nézted, egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, ledöntötte a szobrot vas- és cseréplábairól, és darabokra zúzta az egészet. 35Összezúzódott a vas, a cserép, a réz, az ezüst és az arany, és olyan lett az egész, mint nyári szérűn a polyva, amelyet elvisz a szél, és nyomát sem lehet találni. A kő pedig, amely ledöntötte a szobrot, nagy heggyé lett, és elfoglalta az egész földet. 36Ez az álom, és a magyarázatát is elmondjuk a királynak. 37Ó király, királyok királya, akinek a menny Istene királyságot, hatalmat, erőt és méltóságot adott,  38kezedbe adta az embereket, a mezei állatokat és az égi madarakat, bárhol laknak is, és mindezeknek uralkodójává tett: te vagy az aranyfej!  39De utánad más királyság támad, alacsonyabb rendű a tiednél. Azután pedig egy harmadik királyság, rézből való, amely az egész földön uralkodik. 40A negyedik királyság erős lesz, mint a vas. Mert ahogyan a vas összetör és szétzúz mindent, úgy fogja pörölyként összetörni és szétzúzni amazokat. 41Azt is láttad, hogy a lábak és az ujjak részint cserépből, részint vasból vannak. Az a királyság ugyanis szétszakad, de marad benne valami a vas keménységéből, ahogyan láttad, hogy a vas keveredett az agyagcseréppel. 42Lábujjai részint vasból, részint cserépből voltak; eszerint a királyság részint erős, részint törékeny lesz. 43Vasat láttál agyagcseréppel keveredve. Azok ugyanis házasság révén keverednek, de nem egyesülnek egymással, ahogyan a vas sem egyesül a cseréppel. 44Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt a menny Istene egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennáll mindörökké.  45Ezért láttad, hogy a hegyről egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, és összetörte a vasat, a rezet, a cserepet, az ezüstöt és az aranyat.
 A nagy Isten tudtára adta a királynak, hogy mi történik majd ezután. Igazat mond ez az álom, és bizonyos a magyarázata.
46Akkor Nebukadneccar király arcra borult, úgy hódolt Dániel előtt, és megparancsolta, hogy mutassanak be áldozatot, és tömjénezzenek neki. 47Dánielnek pedig azt mondta a király: Valóban a ti Istenetek az istenek Istene, a királyok ura és a titkok feltárója, ezért tudtad feltárni ezt a titkot.  48Akkor a király nagy méltóságra emelte Dánielt, sok és nagy ajándékot adott neki, majd Babilon város kormányzójává és a babiloni bölcsek elöljárójává tette. "

(Ószövetség, Dániel könyve 2.rész)

Ez  egy új világkorszak kezdetekor történt. Jeruzsálem felégetve, a templom elpusztítva, az ígéret népe elhurcolva a földjéről... Hogy lesz ezután? Mindenkit ez érdekelte és hasonlítgatta össze az adott körülményeket az elmúlt időszakkal.
Az egyiptomi fogságból való szabadulás után nem értették sokan a zsidók közül, miért kellett ismét pogány uralom alá kerülniük. Véget ért Isten terve? Vége lett Iste elhívásának?
Isten válasza volt az álom: vázlatot adott Dánielnek.
Isten nem a természetes dolgokra figyel elsősorban, hanem a szellemire: mennyire veszik figyelembe az Ő személyét. Elismerik-e az emberek, hogy Ő a történelem Ura?

A babiloni király álmában 5 világbirodalmat vázolt fel Isten. Ezek:
a babiloni, a méd-perzsa, a nagysándori és ennek utódállamai, a római és a késő-római .

A Szent Szellem egy másik képet is ad ezzel kapcsolatban, szintén Dániel könyvében, aki négy vadállatot látott kiemelkedni a tengerből, ezek közül most a negyedik (a késői római birodalom) érdekel minket.

"7Ezután egy negyedik vadállatot láttam az éjszakai látomásban: ijesztő, rémületes és rendkívül erős volt. Igen nagy vasfogai voltak; evett, rágott, és a maradékot összetaposta lábaival. Ez egészen más volt, mint az előző vadállatok, és tíz szarva volt.  8Figyeltem a szarvakat: egyszerre csak egy másik kis szarv emelkedett ki közülük, az előző szarvak közül pedig három letört előtte. Olyan szemei voltak ennek a szarvnak, mint az embereknek, és nagyokat mondó szája volt. 9Azután ezt láttam: Trónokat állítottak föl, és egy öregkorú helyet foglalt, ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Trónja olyan volt, mint a lángoló tűz, s annak kerekei, mint az égő tűz.  10Tűzfolyam fakadt és áradt ki előle. Ezerszer ezren szolgáltak neki, tízezerszer tízezren álltak előtte. Összeült a törvényszék, és könyveket nyitottak fel.  11Akkor láttam, hogy a nagyhangú beszédek miatt, amelyeket az a szarv beszélt, megölték a vadállatot. Láttam, hogy a teste elpusztult, és a tűzbe vetették, hogy elégjen.  12A többi vadállattól is elvették a hatalmat, de ideig-óráig életben hagyták őket. 13Láttam az éjszakai látomásban: Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt; az öregkorú felé tartott, és odavezették hozzá.  14Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. "
(Dániel könyve 7.)

Maga az Antikrisztus kerül összeütközésbe a nemzetekkel a világkorszak végén, aminek következményeképpen elindul a Földön az apokaliptikus korszak.
Ugyanerről a ragadozó természetről ír a Jelenések könyvében János apostol:

"1És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad, tíz szarva és hét feje volt, szarvain tíz korona, és a fejein istenkáromló nevek.  2Ez a fenevad, amelyet láttam, párduchoz hasonlított, lába, mint a medvéé, szája, mint az oroszláné: a sárkány átadta neki erejét, trónját és nagy hatalmát. "

A nemzetek idejének a lényege, hogy pogányok uralkodnak a világ fölött. Ez azért is veszélyes, mert "vakok Isten dolgaira", s "az evilág szelleme megvakította az ő elméjüket".
A Biblia minden pogány nemzetről negatív képet ad. Keresztény nemzet ugyanis nincs. Ennek alapfeltétele az volna, hogy az abban élő emberek többsége krisztusi ember legyen, felszabadítva a Halál szellemének uralma alól, s újjászülessen. Ilyen a történelemben pedig még nem volt.
Az az ún. "kereszténység", amely a történelemben megvalósult, nincs harmóniában  a Biblia kijelentéseivel. Valami más valósult meg a történelemben... valami más kereszténységet fogadott el annak idején István király is Magyarországon. A kettő azonosításából problémák származnak. Többek között az is, hogy a magukat kereszténynek valló emberek többsége sajnos mindennel törődik, csak a Bibliával nem, amely pedig a valódi kereszténységnek,s így az igaz Egyháznak is az alapját képezi. Ha az ember elfogadja a történelmi kereszténységet, nem is tud valójában a Bibliával foglalkozni, mert a kettő homlokegyenest ellentétben áll egymással.
A Biblia szerint: - meg kell térni,
                   - újjá kell születni
                   - hitet kell gyakorolni.
Olyan nincs, hogy valaki beleszületik a kereszténységbe. Ellentét van a bibliai és a történelmi kereszténység között, mint ahogy a történelmi egyházak és a bibliai Egyház között is: valamelyik nem igaz.
A történelmi kereszténység kultúrális tartalommal rendelkezhet, de spirituálissal nem.         

A Biblia pedig a mérőzsinór.

Az Egyház (eklézsia) a "kihívottak közössége". A benne lévőket összeköti az Istentől való származás, azaz: újjászülettek Szent Szellemtől.


"17Azt mondom tehát, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban, ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiúságokon járatják az eszüket. 18Sötétség borult elméjükre és elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük megátalkodottságának következménye. 19Lelkileg eltompulva kicsapongásokra adták magukat, és kapzsiságból mindenféle ocsmányságot űznek. 20Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, 21ha valóban őrá hallgattatok és megtanultátok, hogy Jézusban van az igazság. 22Korábbi életmódotokkal ellentétben vessétek le tehát a régi embert, akit a megtévesztő kívánság romlásba dönt. 23Újuljatok meg gondolkodástok szellemében, s 24öltsétek magatokra az új embert, aki az Isten szerint igazságosságban és az igazság szentségében alkotott teremtmény. 25Hagyjátok el tehát a hazudozást, beszéljen mindenki őszintén embertársával, hiszen tagjai vagyunk egymásnak. 26Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött. 27Ne adjatok teret a sátánnak. 28Aki lopott, ne lopjon többé, hanem dolgozzék, és keressen kenyeret keze munkájával, hogy legyen miből adnia a szűkölködőknek is. 29Semmiféle rossz szó ne hagyja el ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy amiben kell, javára váljék hallgatóitoknak. 30Ne okozzatok szomorúságot Isten Szentlelkének, akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára. 31Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz. 32Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban."
(Efezusi levél 4.rész.)

Jézusban van az Igazság, mert Ő maga az Igazság. A keresztény fundamentalizmus a Szeretet Istenében való feltétel nélküli hittől  az ellenségeink szeretetéig tart.
A cselekedetek mutatják meg egy ember szellemi állapotát, s a gyümölcsökből lehet következtetni a fa állapotára.
Egyetlen egy nemzetnek sem központi kérdése a feltámadás várása, amely pedig a reménység tárgya. Ezért a nemzetek reménység nélkül valók. Hamis irányba haladnak és hamis célokat ragadnak meg. Pontosan a megtérés egyik központi kérdése az, hogy az ember újjászületik élő reménységre. Életének célja tehát az örök élet, a feltámadás várása lesz amellett, hogy jelen időben megteszi azt, amit Isten kér tőle, vagyis : engedelmeskedik Isten Igéjének és követi azt.

Izrael hosszú ideig volt volt a nemzetek uralma alatt. Vertikális reménységét elvesztette.
Az Egyház ugyanakkor elvilágiasodott, keresztények tömegei veszítették el reménységüket: nem várják az isteni beavatkozást. Amíg a keresztények nem látják a Halált legyőzött ellenségként, nem is nyerik vissza a reménységüket.
Annak az embernek marad meg a reménysége, aki Jézus Krisztusban tudja látni az ő saját sorsát és jövőjét.
A nemzetek kultúrája pedig nem tud reménységet adni az embereknek. Ha pedig nincs reménység, nem látjuk az utat sem. A reménység nem más, mint mennyei látás. Ha nincs mennyei látás, "elvész a nép", azaz "ám"-ból "goj" lesz újra.

Ennek a világkorszaknak a vége felé közeledve, ahogy kezd betelni az Isten által kijelölt idő, úgy lesz egyre fojtogatóbb a nemzetek uralma mind az Egyház, mind Izrael fölött.

_____Miért lesz tribuláció, s mik azok a fő okok, amelyek az elkövetkező világválságot létrehozzák?_____

Természetfölötti okok
Nem mondhatjuk tovább, hogy "eddig is volt valahogy, miért ne lehetne még 2000 évig ugyanígy". Meg kell értenünk, hogy Istennek van egy KONKRÉT TERVE a történelemmel kapcsolatosan. Nem azért lesz vége a világkorszaknak, mert kimerülnek a lehetőségek, hanem mert a Mennyben olyan események történnek, amelyek az időt a továbbiakban rövidre szabják.
Ez az ún. megváltói eljárás.


" 1Ezek után láttam, hogy íme, nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitáét, beszél velem, és így szól: "Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük." 2Azonnal elragadtattam lélekben, és íme, egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki.  3Aki ott ült, hasonlónak látszott a jáspishoz és a karneolhoz; és a trónus körül szivárvány volt, amely pedig a smaragdhoz látszott hasonlónak. 4A trónus körül láttam huszonnégy trónt, és a trónusokon huszonnégy vént, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona. 5A trónusból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések; a trónus előtt pedig hét lámpás égett lobogó lánggal: az Isten hét lelke.  6A trónus előtt mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló, és a trónusnál középen négy élőlény, elöl és hátul szemekkel tele.  7Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. 8A négy élőlény, amelynek egyenként hat szárnya volt, körös-körül és belül tele volt szemekkel, és szünet nélkül, éjjel és nappal ezt mondta: "Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő!"  9És amikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak a trónuson ülőnek, aki örökkön-örökké él, 10leborul a huszonnégy vén a trónuson ülő előtt, és imádja az örökkön-örökké élőt; koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják: 11"Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett"
(Jelenések könyve 4.rész)


 "1És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, hét pecséttel lepecsételve; 2és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette: "Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit?" 3De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. 4És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. 5Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám: "Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét".  6És láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében, a vének között, ott áll a Bárány: olyan volt, mint akit megöltek; hét szarva volt, és hét szeme: az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre.  7A Bárány odament, és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből; 8és amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborult a Bárány előtt - mindegyiknél hárfa volt és aranycsésze, tele füstölőszerrel: a szentek imádságai ezek -,  9és új éneket énekeltek ekképpen: "Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből;  10és királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön."  11És láttam, és sok angyal hangját hallottam a trónus, az élőlények és a vének körül, számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer volt; 12és így szóltak hatalmas hangon: "Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás!" 13És hallottam, hogy minden teremtmény, a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: "A királyi széken ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké?" 14A négy élőlény így szólt: "Ámen!" És a vének leborultak, és imádták őt."
(Jelenések könyve 5.rész)


Amint a Messiás kezébe veszi a könyvet és elkezdi a pecséteket feltörni, elindul a világkorszak befejezése. Nem alulról indul el a világkorszak lezárása, hanem felülről történik a kezdeményezés. Ezért nem kell megijednünk és félnünk - Istentől felügyelt és ellenőrzött módon történik a világkorszak lezárása.
A másik nagyon fontos dolog az események között az, amikor az angyalok megfújják a kürtöket,s a Sátán Királyságát leszorítják a Földre a második égből.
A harmadik meghatározó eseménysorozat az Isten haragjának kitöltése a Földre. Nagyon fontos, hogy az emberek szeméről lehulljanak a leplek és megszűnjenek sátánimádók lenni. Katasztrófák, válságok ébresztik fel azokat az embereket, akik a kegyelem idején elutasították Isten hívó szavát. Meg kell látnunk, hogy ezek a büntető ítéletek is Isten irgalmasságát mutatják, amelyet az emberek felé gyakorol, hogy megmentse őket a kínok kínjátok, a Pokoltól. Mert a Pokol a Sátánnak és az ő gonosz angyalainak van fenntartva az örök ítéletre, nem pedig az embernek, akit Isten az Ő képmására és hasonlatosságára teremtett, s akinek tökéletessége a fellázadt Lucifert felingerelte. Ő az embergyilkos.
Isten nevelőeszköze az, hogy a Sátán leleplezésével is megtérésre inti és hívja az embereket. Ez az utolsó figyelmeztetés.

Természetes okok
A bűn és az emberi gonoszság beteljesedik és tetőfokra hág.
Ezek teremtik meg a létalapot az Antikrisztus megjelenéséhez, ami világválsághoz fog vezetni.


" 23Az ő uralkodásuk végén, a bűnök tetőfokán, előáll majd egy bősz tekintetű király, kétértelmű beszédek mestere.  24Hatalmas erejű lesz, bár nem a maga erejéből. Szörnyű módon fog pusztítani, minden tette sikerül. Pusztítja az erőseket és a szentek népét. 25Okossága révén sikerül, amihez álnokul hozzáfog, ezért fölfuvalkodik szívében, és háborítatlanul pusztít el sokakat. De amikor a vezérek vezére ellen támad, összetörik anélkül, hogy hozzányúlnának."
(Dániel próféta könyve 8. rész)

Az erkölcsi és a szellemi válság nem ugyanaz, a kettőt külön kell tudnunk választani annak ellenére, hogy szoros összefüggésben állnak egymással.
Az erkölcsi válságot a törvénytelenség /anomosz/ szülte.

" 12Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül.  "
(Máté evangéliuma 24.rész)
Ma az Isten alaptörvényeit nemcsak megsértik, hanem tagadják is az emberek. Vannak olyan egyházak, amelyek meghamisították saját kényük-kedvük szerint. Nem csoda hát, hogy rengeteg kereszténynek fogalma sincs az isteni parancsolatokról.

" 7A törvénytiprás titokban már folyik, csakhogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnnie az útból. 8És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével. "
(2.thesszalonikai levél 2.része)

" 3Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. 4Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő isten."
(dtto)

A keresztények helyzete ma kétségtelenül nehéz,de ahol a sötétség erős, ott a kegyelem is megsokasodik.
Jobb neked, ha nem mész bele a kicsapongások folyamába és nem élsz úgy, ahogy a világiak élnek, mert a romlás folyamatának a vége ugyan még nem érkezett el, de közel van már. Élj úgy, ahogy Isten Igéje tanácsolja! Az okos ember a Kősziklára építi az ő házát.

"9És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek."
(Jelenések könyve 12.rész)
Ez pedig a szellemi válság oka.
Ugyanis 6000 éve a sátáni erők bizonyos szinten ki vannak zárva a Földről. A második égben tartózkodnak, s nincs engedélyezve számukra az emberekkel együtt való lét, a velük együtt való lakozás.  Azok az emberek, akik  behívták a gonoszságot az ő életükbe vagy átadták magukat a Sátánnak , ma is kapcsolatban állnak gonosz szellemi lényekkel, de a fejedelemségek és hatalmasságok, azaz a gonoszság felső szintjeinek jelenlegi tartózkodási helye a második ég.
Az ősgonosz még nem is "lakott" az emberekkel, de eljön az idő, amikor muszáj lesz neki.
"... jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van."
" 17Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele, 18és odaállt a tenger fövenyére."
A tenger fövenye az emberek sokasága.

A Sátán ellenkezése Isten akaratával szemben levettetése után is megmutatkozik abban, hogy Izrael megsemmisítésére törekszik. Ugyanis, ha ezt elérné, hazuggá tehetné a Mindenhatót, amely azonban lehetetlenség. Isten megváltói tervének utolsó mozzanatait éljük. A Sátán tudja, hogy közel a világkorszak vége. Ezért tombol, szertejár, hogy megtévesszen és magával rántson embereket a Pokol mélységeibe.
Izrael után a második csoprt, akit a Sátán tűz alá vesz: a hívők, az igaz Egyház tagjai. Ez után helyezi uralma alá az egész Földet.

" 7Ezután háború támadt a mennyben: Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt,  8de nem tudott felülkerekedni; és azért többé nem volt maradása a mennyben. 9És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.  10Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: "Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket.  11Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig. 12Ezért vigadjatok egek, és akik bennük lakoztok: jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van".
(Jelenések 13.)

A történelem végén sátánimádás  lesz a Földön. Először csodálatból, majd kényszerítő erővel:
"1És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad, tíz szarva és hét feje volt, szarvain tíz korona, és a fejein istenkáromló nevek.  2Ez a fenevad, amelyet láttam, párduchoz hasonlított, lába, mint a medvéé, szája, mint az oroszláné: a sárkány átadta neki erejét, trónját és nagy hatalmát.  3Láttam azt is, hogy az egyik feje szinte halálosan megsebesült, de halálos sebe meggyógyult. Az egész föld csodálta a fenevadat: 4imádták a sárkányt, hogy átadta a hatalmat a fenevadnak, imádták a fenevadat is, és így szóltak: "Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni?"
" 15Megadatott neki, hogy lelket leheljen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmása, és hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse. 16És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, 17és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma. 18Itt van helye a bölcsességnek! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat."
(Jelenések 13.)

Hála Istennek, sokan lesznek azonban, akik nem adják be a derekukat a Sátánnak és nem lesznek hajlandóak felvenni magukra az ő bélyegét sem, vállalva ezzel az üldöztetést, a nélkülözést vagy akár a mártírhalált is.
Érdemes felfigyelnünk rá, hogy a termékkódokon található két szélső és a középső hosszabb vonal is a hatos számot jelöli, tehát a regisztrálás és a rendszer építése nem újkeletű. Bőven benne vagyunk már az egész világot ellenőrzése alá vonó gonosz hatalom kiépülésének, mi több, a vége felé járunk.

"9Egy harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon: >>Ha valaki imádja a fenevadat és annak a képmását, és felveszi annak a bélyegét a homlokára vagy a kezére, 10az is inni fog az Isten haragjának borából, amely készen van elegyítetlenül haragjának poharában, és gyötrődni fog tűzben és kénben a szent angyalok és a Bárány előtt;  11gyötrődésük füstje száll felfelé örökkön-örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és az ő képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét.  12Itt van helye a szentek állhatatosságának, akik megtartják az Isten parancsait és a Jézus hitét<<."

Meg kell értenünk, hogy itt nem egyszerű, emberek előtt való leborulásról van szó, ami ugyan elhajlást jelentett mindenképpen, de nem minden esetben jelentett imádást. Itt viszont másról van szó. Minden embernek választania kell ebben az egy életében: Istennek vagy a Sátánnak adja-e az egyetlen életét. Az Antikrisztus előtt való leborulás ugyanis egyet jelent majd a Sátán imádásával, mert ahogy Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó az Atyától jött és tőle kapta megbízását, úgy adja majd a Sátán az Antikrisztusnak az ő gonosz, sötét erejét.
A nemzeti kultúrák sátánimádásba fognak torkollni, amely krízist, majd pedig Isten beavatkozását váltja ki.

Meg kell említenünk a nemzetek vezetőinek egységes lázadását Isten ellen mint válságokot.
"1Miért tombolnak a népek, milyen hiábavalóságot terveznek a nemzetek?  2Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az ÚR ellen és felkentje ellen: 3Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket! "
(2.zsoltár)
Ebben a rendszerben a zsidó-keresztéy kinyilatkoztatásnak nem jut hely. Célja a Krisztus kiszorítása a világból.
Megjelenik egy olyan politikai vezető a színen, akit a Biblia Antikrisztusnak nevez, aki Krisztus ellen és Krisztus helyett akarja elfoglalni azt a pozíciót, amely csak és kizárólag a Messiást illeti meg.

" 25Sokat beszél majd a Felséges ellen, és gyötörni fogja a Felségesnek a szentjeit. Arra törekszik, hogy megváltoztassa az ünnepeket és a törvényt. Hatalmába kerülnek a szentek egy időszakra, meg két időszakra és egy fél időszakra. "
(Dániel 7.)
Antiokus Epiphaneshoz hasonlóan akar majd eljárni. Vallási reformot indít el, hogy összeegyeztethető legyen a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás a különféle vallásokkal.

"36Ez a király azt tesz, amit csak akar. Fölmagasztalja és nagyobbnak tartja magát minden istennél, és szörnyűségeket mond még az istenek Istene ellen is. De csak addig boldogul, amíg véget nem ér a harag, mert ami el van határozva, annak meg kell történnie.  37Nem törődik őseik istenével, nem törődik az asszonyok bálványával, egy istennel sem, mert mindegyiknél nagyobbnak tartja magát. 38Ezek helyett az erődök istenét tiszteli, olyan istent, akit ősei nem ismertek; tiszteli arannyal, ezüsttel, drágakővel és egyéb értékes dolgokkal."
(dtto)
Ami biztos, hogy önmagát felemeli az Isten fölé.                  A többi kijelentéssel kapcsolatban megoszlik a teológusok véleménye. Elképzelhetőnek tartják, hogy egy aposztata keresztény lesz, mások szerint szükségszerű, hogy a zsidó származását bizonygassa, tekintettel az ószövetségi próféciákra. De a kettő együtt is előfordulhat. Feltételezik, hogy esetleg homoszexuális lesz, de könnyen lehet, hogy a szexualitás egyáltalán nem foglalkoztatja majd. Találgatásokba azonban nem érdemes belemenni. Ami biztos, s amiről felismerhető lesz, hogy a Bibliát meg akarja reformálni és át akarja írni saját szájíze szerint. Sajnos az emberek többségét meg fogja téveszteni behízelgő modorával és divat lesz őt éltetni és követni. Megváltoztatja a Törvényt, a Tízparancsolatot, s mindezt vallási tekintéllyel fogja végrehajtani, messiásnak beállítva magát.

" 3Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. 4Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő isten. "
(2. thesszalonikai levél 2. rész)

" 36Ez a király azt tesz, amit csak akar. Fölmagasztalja és nagyobbnak tartja magát minden istennél, és szörnyűségeket mond még az istenek Istene ellen is. De csak addig boldogul, amíg véget nem ér a harag, mert ami el van határozva, annak meg kell történnie. "
(Dániel 11.)

Ez az ember fog beülni a harmadik templomba, amely a közeljövőben fog felépülni, imádást követelve saját személyének. Mindent megtesz annak érdekében, hogy akaratát tömeghipnózissal, varázslással, erőszakkal rákényszerítse az emberekre: elsősorban Izraelre éa az Egyházra, majd az emberek tömegeire is. Eszközökben nem válogat, hisz embergyilkos. Ez fogja végleg elmélyíteni a világválságot.

A világ politikai elitje önként támogatja ezt a személyt, hogy a világ első számú vezetője legyen egy személyben. Nyilvánvaló, hogy ez is démonikus, diabolikus befolyás következménye, amely korántsem újkeletű.
Az Antikrisztus mellett feltűnik még egy karizmatikusnak tűnő figura: a Hamis Próféta, aki a Sátántól kapja szintén a karizmáit. Hatalmas szerepe lesz abban, hogy az emberiség mintegy önként meneteljen bele a megtévesztésbe.

" 12Ez gyakorolja az első fenevad teljes hatalmát az ő nevében, és rábírja a földet és lakóit, hogy imádják az első fenevadat, amelynek meggyógyult a halálos sebe. 13Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az égből a földre, az emberek szeme láttára; 14és megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket képes megtenni a fenevad nevében; és azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek bálványképet a fenevad tiszteletére, akin a kard által ejtett seb van, de életre kelt. 15Megadatott neki, hogy lelket leheljen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmása, és hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse."

Nagy hatással lesz a nemzetekre a Jelenések könyvének 17. és 18. fejezetében  említett vallási és gazdasági "babilon":

" 1Odajött hozzám az egyik a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, és így szólított meg engem: "Jöjj, megmutatom neked a nagy parázna büntetését, aki a nagy víznél ül,  2akivel paráználkodtak a föld királyai, és paráznaságának borától megrészegedtek a föld lakói".  3És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy skarlátvörös fenevadon, amely tele volt istenkáromló nevekkel, amelynek hét feje és tíz szarva volt, 4az asszony pedig bíborba és skarlátba volt öltözve, arannyal, drágakővel és gyöngyökkel ékesítve, kezében aranypohár, tele utálatossággal és paráznaságának tisztátalanságaival, 5és a homlokára írva ez a titokzatos név: "A nagy Babilon, a föld paráznáinak és undokságainak anyja". 6Láttam, hogy az asszony részeg a szenteknek és a Jézus vértanúinak vérétől, és amikor láttam őt, nagyon elcsodálkoztam... A hét fej hét hegy, amelyen az asszony ül, és ez hét királyt jelent: 10öt elesett, az egyik már uralkodik, a másik még nem jött el, és miután eljön, kevés ideig maradhat. 11A fenevad pedig, amely volt és nincs: ő a nyolcadik, a hét király családjából származik, és elmegy a kárhozatba. 12A tíz szarv, amelyet láttál, tíz király, akik még nem kaptak királyságot, hanem a fenevaddal együtt kapnak királyi hatalmat egyetlen órára.  13Ezek egy véleményen vannak, felajánlják erejüket és hatalmukat a fenevadnak. 14Ezek a Bárány ellen fognak harcolni, a Bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és akik vele vannak, azok az elhívottak, a választottak és hűségesek...18Az asszony pedig, akit láttál: a nagy város, amelynek királyi hatalma van a föld királyai fölött."


"1Ezek után láttam, hogy egy másik angyal leszállt a mennyből: nagy hatalma volt, és dicsősége beragyogta a földet. 2És ezt kiáltotta erős hangon: "Elesett elesett a nagy Babilon, amely ördögök lakóhelyévé lett, és minden tisztátalan lélek, minden tisztátalan állat és minden utálatos madár rejtekhelyévé lett.  3Féktelen paráznaságának borából ivott minden nemzet, vele paráználkodtak a föld királyai, és eldőzsölt javaiból gazdagodtak meg a föld kereskedői".  4Hallottam, hogy egy másik hang szól az égből: "Menjetek ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és hogy a rámért csapások ne érjenek titeket;  5mert bűnei felhalmozódtak az égig, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól...
 8Ezért egyetlen napon jönnek rá a csapások: halál, gyász és éhínség; és tűzzel fogják megégetni, mert erős Úr az Isten, aki megítéli őt". 9"Sírni és gyászolni fognak miatta a föld királyai, akik vele paráználkodtak és dőzsöltek, amikor látják a tűzvész füstjét.  10Gyötrelmétől való félelmükben távol megállva így szólnak: Jaj, jaj, te nagy város, Babilon, te erős város, egyetlen óra alatt ért utol az ítélet. 11A föld kereskedői is sírnak és gyászolnak miatta, mert áruikat senki sem vásárolja többé...14A haszon, amelyre lelked vágyott, eltűnt előled, minden bőség és pompa elpusztult körülötted, és ezek soha többé nem lesznek találhatók sehol. 15Akik ezekkel kereskedtek, és ezekből gazdagodtak meg, gyötrelmétől félve távol megállnak, sírnak, gyászolnak,  16és így szólnak: Jaj, jaj a nagy városnak, amely gyolcsba, bíborba és skarlátba volt öltözve, arannyal, drágakővel és gyönggyel volt ékesítve, mert egyetlen óra alatt pusztult el ekkora gazdagság!"

A világválság következő nagy oka: Izrael átmeneti céltévesztése és szövetségkötése a Ragadozóval és a sátáni világgal.
" 27Erős szövetséget köt sokakkal egy hétre, de a hét közepén véget vet a véres- és az ételáldozatnak. A templom szegélyére odakerül az iszonyatos bálvány, míg csak rá nem szakad a pusztítóra a végleges megsemmisülés."
(Dániel 9.)
Ez az utolsó 7 év kezdete.
A Jelenések könyvének 11 fejezetében azt láthatjuk, hogy a Templom-hegy ekkor még megosztott tulajdonban van. Ez fontos momentum a tribulációs elméletek szempontjából.
"...megadatott a pogányoknak, hogy a szent várost tapodják negyvenkét hónapig."

Isten terve, hogy visszaállítsa Izraelt a szövetségbe. A vallásos réteg azonban bevezeti az országot egy olyan, pogány világhatalommal kötött alkuba, amire még soha nem volt példa az emberi történelemben. A felszínen úgy tűnik, hogy mindez a békéért történik, de iszonyatos romlást hoz a modern Izrael számára.
Mielőtt a Messiás visszajön, hogy felállítsa 1000 évig tartó Királyságát, feltűnik két próféta, akiket Isten küldött, hogy előkészítsék az utat a Megváltónak az emberi szívekben.

" 3Az én két tanúmnak pedig megadom, hogy ezerkétszázhatvan napig prófétáljanak zsákruhába öltözve". 4Ez a kettő pedig a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a föld Ura előtt állnak.  5Ha valaki bántani akarja őket, tűz tör elő szájukból, és megemészti ellenségeiket, és ha valaki bántani akarja őket, annak így kell megöletnie. 6Nekik megvan az a hatalmuk, hogy bezárják az eget, hogy ne essék eső prófétálásuk napjaiban; és van hatalmuk arra, hogy a vizeket vérré változtassák, és megverjék a földet mindenféle csapással, ahányszor csak akarják.  7És amikor bevégzik bizonyságtételüket, a fenevad, amely feljön az alvilágból, hadat indít ellenük, legyőzi és megöli őket.  8Holttestük a nagy város utcáján hever, amelynek neve szellemi értelemben Sodoma és Egyiptom, ahol az ő Urukat is megfeszítették.  9A népek és törzsek, a nyelvek és nemzetek fiai látják az ő holttestüket három és fél napig, de nem engedik sírba tenni. 10A föld lakói pedig örülnek ennek és vigadnak, ajándékokat küldenek egymásnak: mert ez a két próféta gyötörte meg a föld lakóit. 11A három és fél nap elmúltával azután az Istentől az élet szelleme szállt beléjük, és lábra álltak. Nagy félelem fogta el azokat, akik látták őket.  12És hatalmas hangot hallottak a mennyből, amely így szólt a két prófétához: "Jöjjetek fel ide!" És ellenségeik szemeláttára felmentek a felhőben a mennybe.  13Abban az órában nagy földrengés támadt, és a város tizedrésze összedőlt, a földrengés megölt hétezer főnyi embertömeget, a többieket pedig rémület szállta meg, és dicsőítették a menny Istenét. "
(Jelenések 11.)

Jól látható, hogy a békének ebben az andalító korszakában a szent város, Jeruzsálem, inkább hasonlít Szodomához és Gomorához, valamint Egyiptomhoz, mint az Istentől rendelt valódi szerepéhez.
Nyilvánvalóan a két próféta el fogja mondani az izraeli embereknek, hogy a kötött szövetség istentelen, a Halállal kötött szövetség,amely a nemzetek lázadásához való csatlakozást jelenti. Az emberek azonban olyan átmeneti jólétbe és békébe kerülnek, hogy az Isten küldötteiben a béke aláaknázóit látják, amelyhez pedig foggal-körömmel ragaszkodnának. Ezért tekintik őket ellenségüknek, s könnyebbülnek meg, amikor kivégzik őket. Minden bizonnyal látható lesz a hullájuk a médiákban is, s az emberek örülnek. Meglepetésük annál nagyobb lesz, amikor Isten szuverén módon feltámasztja az Ő prófétáit és úgy távoznak el a földi szférából, ahogy Jézus Krisztus is eltávozott több, mint 2000 évvel ezelőtt. Ismét sokan lesznek, akik felismerik Isten beavatkozását és félelmükben megtérnek.
Énók elragadtatását nem látta senki, Illés elragadtatását csak Elizeus látta, Jézus Krisztus Mennybe való felemelését az apostolok látták, ezeknek a prófétáknak a Mennybe való távozását pedig az egész hitetlen világ látja majd. Mindenkinek meg kell tapasztalnia, hogy a Szent Szellem Isten élő személy,aki ma is itt munkálkodik közöttünk.


De nem jobb lett volna-e már az elején hinni ?              

                                                                         " 3Amikor azt mondják: Békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra; és nem fognak megmenekülni."
(1.thesszalonikai levél  5.része)
"15Amikor majd látjátok a szent helyen az iszonyatos pusztulást, amelyet Dániel próféta megjövendölt - aki olvassa, értse meg! -, 16akkor, aki Júdeában van, meneküljön a hegyekbe. 17Aki a háztetőn van, ne jöjjön le, hogy kivigye a házából holmiját, 18s aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elvigye köntösét. 19Jaj a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban! 20Imádkozzatok, hogy ne télen vagy szombaton kelljen menekülnötök! 21Akkora lesz a gyötrelem, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mindmáig és nem is lesz. 22Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen ember sem. De a választottak kedvéért megrövidülnek azok a napok."
(Máté 24.)
"17Jaj a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban! 18Imádkozzatok, hogy ne télen következzék ez be. 19Mert olyan szorongatott napok jönnek, amilyenek még nem voltak ezen az Isten alkotta világon a kezdet óta, és nem is lesznek. 20Ha Isten nem rövidítené meg ezeket a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem. De a választottak kedvéért, akiket ő választott ki, megrövidíti ezeket a napokat."
(Márk 13.)
" 20Amikor azt látjátok, hogy Jeruzsálemet seregek veszik körül, tudjátok, hogy bekövetkezett pusztulása. 21Akkor aki Júdeában van, fusson a hegyekbe, aki a városban, meneküljön onnan el, aki pedig vidéken, ne térjen oda vissza. 22Ezek a bosszú napjai lesznek, hogy beteljesedjék mind, ami meg van írva. 23Jaj a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban! Nagy lesz a gyötrelem a földön, s az ítélet haragja sújtja ezt a népet. 24Kard élén hullanak el, és fogságba hurcolják őket, a pogány népek közé, Jeruzsálemet pogányok fogják tiporni, míg idejük be nem teljesedik."
(Lukács 21.)

Minden valószínűség szerint itt kezdődik el a helyreállítás, s Izrael igen éles összeütközésbe kerül az Antikrisztussal. Az izraeli lakosok nagy része elhagyja lakóhelyét és a pusztába menekül. Ezékiel próféta szerint Izrael ekkor fog belépni az Új Szövetségbe, itt nyílik meg számukra a reménység ajtaja újra Jézus Krisztusban:
A nemzetek Izraelbe gyűlnek "... hogy harcoljanak Jeruzsálem ellen. Elfoglalják a várost, kifosztják a házakat, és meggyalázzák az asszonyokat. A város fele fogságba megy, a megmaradt népet azonban nem űzik ki a városból. 3De az ÚR harcba száll majd azokkal a népekkel, ahogyan harcolt egykor, a csata napján.  4Megveti majd lábát azon a napon az Olajfák hegyén, amely Jeruzsálemtől keletre van."
"1Azokban a napokban és abban az időben, amikor jóra fordítom Júda és Jeruzsálem sorsát,  2összegyűjtök minden népet. Jósáfát völgyébe vezetem őket, és ott tartok ítéletet fölöttük, amiért szétszórták a népek közé tulajdon népemet, Izráelt, és felosztották országomat."
A nemzetek uralkodásának ideje tehát Jósáfát völgyéban ér véget.
"11Jöjjetek sietve, ti népek, gyülekezzetek ide mindenfelől! Vezesd, URam, vitézeidet! 12Induljanak, vonuljanak a népek a Jósáfát völgyébe, mert ott tartok ítéletet minden szomszédos nép fölött. 13Eresszétek neki a sarlót, mert megérett az aratnivaló! Gyertek, tapossatok, mert tele van a taposókád, csordultig vannak a sajtók, mert nagy a gonoszságuk.  14Hatalmas tömeg van az ítélet völgyében, mert közel van az ÚR napja az ítélet völgyében! 15A nap és a hold elsötétül, a csillagok elvesztik fényüket. 16Felharsan az ÚR hangja a Sionról, mennydörög Jeruzsálemből, megrendül az ég és a föld. De népét megoltalmazza az ÚR, és Izráel fiainak erőssége lesz.  17Akkor megtudjátok majd, hogy én, az ÚR, vagyok Istenetek, aki szent hegyemen, a Sionon lakom. Szent lesz Jeruzsálem, nem hatolnak be oda többé idegenek...  19Egyiptom pusztaság lesz, Edóm meg sivár puszta, a Júda fiain elkövetett erőszak miatt, mivel ártatlan vért ontottak földjükön.  20Júdában azonban örökké lakni fognak, Jeruzsálemben is nemzedékről nemzedékre. 21Megfizetek a vérontásért, nem hagyom büntetés nélkül. Az ÚR a Sionon lakik!"
(Jóel 4.)

Jézus Krisztus visszaérkezése a látható világba

" 3Témán felől jön az Isten, Párán hegyéről a Szent. (Szela.) Fensége beborítja az eget, dicsőségével megtelik a föld.  4Ragyogása maga a világosság, fénysugarak villognak mellette: abban rejtőzik az ereje. 5Előtte dögvész jár, lába nyomán láz támad. 6Megáll, és megrendíti a földet, szétnéz, és megriasztja a népeket. Az ősi hegyek szétporlanak, lesüllyednek az ősrégi halmok; ősrégi ösvényeken jár.  7Látom, amint bomladoznak Kúsán sátrai, reszketnek Midján földjének sátorlapjai. 8A folyamok ellen lobbant haragra az ÚR? A folyamokra haragszol, vagy a tengerre vagy dühös? Azért jössz vágtató lovakkal, győzelmet hozó harci kocsikkal? 9Íjad harcra kész, tegzed nyilakkal tele. (Szela.) Folyóknak hasítasz medret a földbe. 10Ha meglátnak téged a hegyek, remegni kezdenek, feltör a vízáradat, morajlik a mély tenger, magasra emelkednek partjai.  11A nap és a hold lakóhelyén marad, amikor nyilaid villogva cikáznak, és dárdád ragyogva villámlik.  12Felindulásodban taposod a földet, haragodban csépeled a népeket. 13Kivonulsz néped szabadítására, fölkented szabadítására. Szétzúzod a bűnös házának tetejét, alapját föltárod a sziklatalajig. (Szela.)  14Nyilaiddal átlőtted harcosainak vezérét, pedig már rám törtek, hogy megfutamítsanak; ujjongtak, hogy megemésztik rejtekhelyén a szegényt. 15A tengeren jártál lovaiddal, a nagy vizek habjain. 16Hallottam, és reszketett a szívem, hangjától megremegtek ajkaim. Fájdalom járja át csontjaimat, reszkető léptekkel járok. Bárcsak nyugtom lenne a nyomorúság napján, amely eljön a bennünket fosztogató népre! 17Mert a fügefák nem fognak virágozni, a szőlőtőkéken nem lesz gyümölcs. Hiányozni fog az olajfák termése, a kertek sem teremnek ennivalót. Kivész a juh az akolból, és nem lesz marha az istállókban. 18De én vigadozni fogok az ÚR előtt, örvendezek szabadító Istenem előtt.  19Az ÚR, az én Uram ad nekem erőt, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem."
(Habakuk próféta könyve 3. rész)

Csak fényt látnak majd az emberek, a dicsőség fényét, amely miatt a Nap is elhomályosul. Ahogy annak idején Jézus Krisztus születésével együtt megjelentek angyali lények a Föld szférájában, úgy fogják most is Személyét dicsőítő, mennyei lények követni, ill. körülvenni. Műholdakkal és egyéb mérőeszközökkel be nem határolható, azonosíthatatlan fényjelenséget látnak majd az emberek. Annyit tudnak róla, hogy van egy epicentruma, amelynek közvetlen közelében bármilyen földi élet kimúlik.
Ezért volt szükséges Jézus Krisztusnak emberré válnia, mert Isten dicsőségének közvetlen közeléből kiesett az ember, amikor elkövette a bűnt, a múlandóságot választotta, hatalmát a Sátánnak adta, s ezzel saját dicsőségét is elvesztette. Isten tehát, amikor megteremtette az embert, hatalmas dicsőséget is adott neki, amit azonban a Sátán megirigyelt. Ezt kaptuk vissza Jézus Krisztusban.

Térjetek meg még ma. Az Úr közel és nem törvényszerű, hogy végig éljük azokat a szörnyű csapásokat, amelyek az ítélet következtében a Földbolygón élő minden emberi lényre várnak. A konokság és a büszkeség nem erények ezesetben sem. Még akkor sem, ha már csak úgymond "a büszkeségünk maradt"...
Teneked is szükséged van Jézus Krisztusra.
Még ma.

 

Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni.

 

A mappában található képek előnézete Izrael