Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009.10.30

Legyőzni minden akadályt


>>Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestül kiszáradt.
Péter - visszaemlékezve - így szólt Hozzá:
“Mester, nézd! A fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt.” Jézus így válaszolt nekik:
"LEGYEN  BENNETEK  ISTEN HITE  !
Bizony, mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: Emekedjél fel és vesd magadat a tengerbe! - és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik -, annak megadatik az. Ezért mondom néktek: higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik néktek.” <<
(Márk 11:20-24)

Ez a jól ismert biblia rész közkedvelt Jézus Krisztus Egyházában. Amikor nemrég olvastam, az Úr arra késztetett, hogy vizsgáljam meg sokkal részletesebben. Erőteljes szellemi igazságot fedeztem fel benne, amit nem vettem észre azelőtt.

Jézus ekkor földi szolgálatának utolsó napjait élte. Miután kiűzte a templomból a kereskedőket és megtisztította a templomot, tanítványaival töltötte idejét, hogy azok a majdani Egyház tartóoszlopai lehessenek. Itt azonban még hitetlenek voltak, "lassúak a hallásra", kicsinyhitű emberek.

Jézus többször megdorgálta őket emiatt, mondván: “Még mindig nem láttok?” Látta a szívükben az akadályt, amit el kellett távolítani, különben soha nem jutnak el arra a felismerésre, amely szükségeltetik az Egyház vezetéséhez.

Amint a zöldelő fügefa mellett elhaladtak, Jézus megátkozta a fát, mondván:
"Senki ne egyék rólad gyümölcsöt soha többé.”
(Mk. 11:14)

Tanítványai hallották ezt. Másnap, amikor ismét a fügefa mellett haladtak el, Péter felfedezte: "Uram, a fügefa, amit megákoztál kiszáradt." Jézus meglepő választ adott Péternek. Anélkül, hogy megmagyarázta volna, egyszerűen ennyit mondott: “Legyen bennetek Isten hite!”

Jézus feleletéből világosan kitűnik, hogy az üzenet a hitről szól.

Az elszáradt fügefa Krisztus újabb tanítását mutatta be.
Mit is képviselt ez a kiszáradt növény?

Izrael régi vallásos rendszerének elvetését ábrázolta, amely mindent a tettekre épített.
Az a rendszer a megváltást és Isten kegyelmét az emberi igyekezetre és akaratra építette.

Valami új volt születőben Izraelben: egy olyan Egyház, amelyben Isten népe teljes mértékben hit által él.
Üdvösség és örök élet csakis hit által lehetséges.

Az Istennel való járás a továbbiakban hitkérdés lett.
De mindeddig Isten népe nem tudott semmit a hitben járásról. Vallásuk teljesítményekre épült:
részvétel az istentiszteleten,
a Tóra olvasása,
külső szabályok betartása.
 
Jézus most ezt mondta a fügefa példázatával:
“Új nap hajnala virrad: A Hit Egyháza születik meg.”

Isten kezdettől fogva  olyan embert keresett, aki félelem nélkül tudna élni az Ő színe előtt.
Azt akarta, hogy gyermekei teljes nyugalomban éljenek, testben, lélekben, szellemben azáltal, hogy teljesen megbíznak ígéreteiben.
Isten ezt a “nyugalma helyébe való bemenetelnek” nevezte. Népét a pusztaságba vezette, víz és élelem nélkül, csak az  Ígéretét adta, hogy meg fogja tartani őket.
Izraelhez szóló üzenete egyszerű volt:
“Higgyél Bennem!”
"Bennem bízzál!"
Arra hívta őket, hogy minden bizalmukat az Ő személyébe helyezzék, amely által a lehetetlen is lehetségessé válik számukra.
 
A Zsidókhoz írt levél szerzője szerint Isten népe akkor még  képtelen volt az Ő nyugalmába belépni, mert nem bíztak ígéreteiben.
Minket is figyelmeztet az Ige, hogy vigyázzunk, máskülönben hitetlenségünk lesz az akadálya annak, hogy beléphessünk az Ő nyugalmába.
A “hegy” Isten népe előtt mindig a hitetlenség volt, és ma is az.

Tény, hogy maga Jézus sem volt képes csodákat cselekedni egy bizonyos városban (Kafarnaumban) a nép hitetlensége miatt:

"Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt.”
(Mt. 13:58)

Ugyanez igaz a mai Egyházra is:
ahol hitetlenség van, ott Ő nem tud dolgozni.
Jézus Krisztus ma is olyan munkatársakat keres, akik megbíznak Benne teljes mértékben.

A hitetlenség az a hegy, ami Isten áldásának és kijelentésének teljességét akadályozza.
Jézus így foglalja össze nekünk: "Nem tudok semmi nagy dolgot tenni érted - nem tudom az adott élethelyzetedben a lehetetlent megtenni - amíg a hitetlenség hegye áll előtted.”

A Szentírás világossá teszi, hogy Isten nem veszi könnyedén a hitetlenséget.

Az Újszövetség Zakariás történetét használja példaként. Lukács evangéliumának első fejezetében Isten megígéri az öreg főpapnak, hogy csodálatos módon gyermeke fog születni, aki a Messiás előfutára lesz.
Zakariás istenfélő, hűséges szolga volt, aki egész életében imádkozott a Messiás eljöveteléért. Amikor ezt a hírt megkapta, a templomban épp papi szolgálatát végezte.
Gábriel angyal jelent meg neki és azt mondta:
 
“Ne félj Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked és Jánosnak fogod őt nevezni”
(Lk. 1:13)

Zakariás tudta, hogy feleségével együtt túl öregek már ahhoz, hogy gyermekük legyen. Képzeld el dilemmáját: az ő szemében ez nehezen teljesíthető ígéret volt! 
Meg is fogalmazta hitetlenségét: “Hogyan lehetséges ez? Feleségem és én öregek vagyunk már.”
Ott magasodott előtte a hitetlenség hegye.

De Istent nem mentegette Zakariást emiatt.
Nem sajnálta meg öreg kora miatt vagy mert mindvégig  hűségesen szolgálta Őt.
Isten nem lépett túl  hű szolgája hitetlenségén!
S akkor Gábriel angyal Zakariásra szólt:
“De amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek.”
(Lk. 1:20)

Micsoda fájdalmas büntetés!
Zakariás saját fia lesz a Messiás hírnöke, de ő maga nem tudja majd ünnepelni ezt a szenzációs csodát felesége egész  terhessége alatt.


Ászá király is az Úr hűséges szolgája volt, de Isten neki sem nézte el hitetlenségét. 
Igazságos uralma alatt Júdában megtiltotta a bálványimádást, lerombolta a pogány templomokat és szellemi megújulást hozott országában.
Akkor, amikor a nép már élvezte Isten áldásait, egy millió fős sereg támadta meg őket Etiópából.
Júda képtelen volt szembe szállni ekkora sereggel, így Ásza az Úrhoz fordult és imádságra hívta a népet is.

Minden várakozás ellenére győzelmet arattak. 
Bibliatudósok azt mondják, hogy az egész akkori világ erről a győzelemről beszélt .

Amikor a király a győzelem után  hazafelé tartott, egy prófétával találkozott.
A prófétát nem azért küldte Isten az útjába, hogy gratuláljon neki, hanem hogy figyelmeztesse a királyt:
“Amíg az Úrra fogsz támaszkodni és teljes szívedből bízol Benne, áldott leszel: az Úr veled lesz és győzelemeket fogsz aratni.
De ha elfordulsz Tőle, hogy a magad feje után menj, gyötrődést és nyomorúságot fogsz látni minden területen.”

Ászá komolyan vette a figyelmeztetést, és hűségesen járt az Úrral harminchat évig.
Ezek alatt az évek alatt az Úr áldása volt Júdán.
Micsoda dicsőséges lehetett akkor ott élni! 

Évek múltán azonban újabb nehézség jelentkezett.
Az Istentől elfordult Izráel királya megtámadta Júdát. Elfoglalta a Jeruzsálemtől mindössze öt mérföldre levő Ráma városát, és elvágta a városba vezető fontos kereskedelmi útvonalat.
Júdát teljes gazdasági összeomlás fenyegette.

A félelem is rossz tanácsadó, s Ászá félelmében cselekedett... Ahelyett hogy az Úrban bízott volna, régi ellenségéhez, Szíria királyához fordult segítségért...
Hihetetlennek tűnik, de Ászá kihordatta az ezüstöt és az aranyat az Úr házából és Júda minden kincsét a szíreknek ajánlotta oda, cserében harci segítséükért.
Ez a teljes hitetlenség jele volt .

Gyakran halljuk azt a mondást, hogy a hit legnehezebb szakasza az utolsó fél óra.
A tény az, hogy Istennek már kész terve volt Júda megmentésére. Ászá azonban pánikba esett és ezzel  megkötözte Isten kezét: megakadályozta Istent, hogy győzelemre vezesse az Ő népét!
 
Ekkor ismét próféta jött Ászához. Ennyit mondott:
“Mivel nem bíztál az Úrban, mostantól kezdve háborúskodni fogsz.”
És így is lett. A pánik következtében eluralkodott a káosz Júdában.

Jézus azt mondta, hogy az előttünk emelkedő hegyeket el lehet mozdítanunk.

A hitetlenség egyedül hit által mozdítható el.
"Bizony mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magadat a tengerbe! - és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik -, annak meg is adatik az.
(Márk 11:23)


Kedves Olvasó!
Tudd meg, hogy a hitetlenség hatalmas fájdalmat okoz Istennek. Olyan ez, mint amikor a kisgyermek nem bízik többé édesapja szerető gondoskodásában - megszűnik köztük a bizalmon alapuló, szoros szeretet-kapcsolat, s felváltja azt a távolság tartó, rideg bizalmatlanság...
Isten olyan emberekre vágyik, akik hisznek hűségében a bajok idején is. Megmondta, hogy Ő olyan főpap, aki megindul erőtlenségeinken.


Péter apostol  bátor hite lehetővé tette számára, hogy a vizen járjon, hogy odamehessen Jézushoz.
Amikor azonban a körülötte emelkedő hullámokra figyelt, elkezdett süllyedni.
Egy szempillantás alatt a bátor tanítvány reszketni kezdett, mint a nyárfalevél, s fel is kiáltott: “Uram, ments meg!”

Jézus megragadta tanítványát, és ezt mondta:
“Kicsinyhitű, miért kételkedtél ?!”
(Máté. 14:31)

Biztos lehetsz benne, hogy Jézus nem mosolygott és nem is kacsintott rá Péterre, amikor ezeket a szavakat mondta neki. Jézust bántotta, hogy közeli barátja nem hitt az Ő erejében és kétségbe vonta az Ő szeretetét.

Talán mi is bátran haladunk a hitben. Aztán amint a dolgaink rosszabbra fordulnak, úgy uralkodik el rajtunk a pánik és biztosra vesszük, hogy elsüllyedünk.
Mindezek ellenére Isten csak egy kéznyújtásra van tőlünk...

Imámban kértem a Szent Szellemet, hogy mutassa meg nekem, hogyan tudnám elmozdítani a hitetlenség hegyét életemből:
“ Uram, hogyan tudnám elmozdítani ezt a hegyet a szívemből? Hogyan szabadíthatom fel a lelkem mindentől, ami hátráltatja a Te csodákat művelő erődet?”
A válasz így hangzott:
“Ha minden kétely és félelem felett uralkodni akarsz, el kell menned egy helyre.”

Jézus a Gecsemáné kertjébe ment imádkozni, amikor az elviselhetetlen megpróbáltatások ideje elérkezett és a pohár, amelyet ki kellett innia, ott volt előtte.
Ott öntötte ki legmélyebb félelmét és fájdalmát az Atya előtt. Ugyancsak ez volt az a hely, ahol megnyerte a csatát a sátáni hatalmasságok és erők felett.
Gecsemáné az a hely, ahol minden hegy Isten szavának engedelmeskedik.

Néhány keresztény ma ezt mondja: “A mai nemzedék nem a könny nemzedéke. Ünneplésre lettünk elhívva és mindent hit szerint kell értelmeznünk. Csak annyit kell mondani a hegynek, hogy “Menj el!”. Nincs szükség sírásra, a megtört szívből jövő könnyekre. Egyszerűen Isten jóságán kell elmélkednünk.”

Ez a sikeres, modern egyház álláspontja. Nem akarnak semmi áldozatot hozni közbenjáró vagy könnyes imádságok által. Egyetértek azzal, hogy Istenünk a szeretet Istene, és igenis ünneplünk előtte. De amikor eljön az idő, hogy megpróbáltatásaink teljes mértékben elárasztanak, akkor nem tudunk mást tenni, mint sírni és az Úrhoz fordulni.

Amint Ő tette, nekünk is imádkoznunk kell, hogy az Úr megszabadítson fájdalmainktól, s kérnünk kell, hogy egybed mutassa meg a kivezető utat is.

Természetesen az ilyesmi nem egy átlagos megtapasztalás.
Ez inkább találkozás Vele, szembesülés azzal, hogy valaminek a végére értünk. Ezekben a pillanatokban már többé nem a körülményeinkre nézünk, hanem a Hit fejedelmére, Jézusra.

Ez az Új Szövetség áldott ígérete:
“Én leszek az Atyátok és ti gyermekeim lesztek.”

Ismerek egy anyát akinek a fia kábítószerekkel és rablással töltötte napjait. Idővel a fiú szíve nagyon megkeményedett, de  anyja így imádkozott:
“Uram, csak tedd, amit kell, hogy végül megérintsd a szívét.”
Borzalommal töltötte el az anyai szívet, amikor fiát hosszú börtönbüntetésre ítélték. De épp az volt az a hely, ahol talákozhatott a Krisztussal és a börtöngyülekezetben szolgálatba állhatott.
Ami borzalmasnak tűnt először, az volt a válasz kezdete.


Imádkoztál azért, hogy közelebb kerülj Jézushoz?
Imádkoztál több türelemért, több hűségért?
Isten abban a pillanatban akcióba lendült, amikor imádkoztál.

Arra buzdítalak, hogy imádkozd el a végső hit imáját! Az Úr meg fogja mutatni, hogy amit most átélsz, az pontosan az imáidra adott válasz..
Hallelujah!


David Wilkerson 2008. júliusi prédikációjának szerkesztett változata

 

És egy adalék a hűségeseknek, akik mindvégig kitartottak - az olvasásban is :)

www.youtube.com/watch?v=orxpUVrNGOo&feature=related

 

Futok a hit-pályán
Mennyei díj vár rám
Mindennél fontosabb
Hogy célba jussak
Senki sem állít meg
Mert Te mellettem vagy
Megtartasz az úton
Végig
Tudom

Nagyobb vagy Te
Ki bennem élsz
Annál, ki megkísért

Hit !

Parancsolj a hegynek!
Jézussal mindent lehet

Hit!
Mindig higgy és bízzál
A hit győztes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

A mappában található képek előnézete Gilád szabad

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

mfs-maka

Idmakai, 2010.01.09 18:52

A saját tapasztalataim is azonosak a fentiekkel, abban a vonatkozásban, hogy ima és kézrátétel általi gyógyulások akkor voltak sikeresek, ha a beteg, vagy hozzátartozója hite meg volt.